Úvod » Blog » Soutěž o dárkový voucher v hodnotě 599 Kč

Soutěž o dárkový voucher v hodnotě 599 Kč

VÝHERCI

Výherce bude zveřejněn po ukončení soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže „Soutěž o dárkový voucher v hodnotě 599 Kč“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost BOČVA s.r.o. se sídlem Sazovická 455/28, Zličín, 155 21 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282674 (dále pouze jako Organizátor).

Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

1.2. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky a která splní tyto podmínky soutěže (dále pouze jako Soutěžící). Počet soutěžních odpovědí od jednoho Soutěžícího je limitován na jednu odpověď (příspěvek s fotografií, kde si vychutnáváte víno z Bočvy). Pokud soutěžící odpoví vícekrát, bude se za platný považovat pouze komentář, který je napsán dříve. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži. Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Soutěžní příspěvek

Na Facebook profilu bude uveřejněn soutěžní příspěvek s úkolem pro Soutěžícího. Soutěžící následně vloží svůj splněný úkol do komentáře pod soutěžní příspěvek.

2.2. Podmínky účasti v Soutěži

Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení těchto bodů:

  • poslat do komentářů fotografii, kde si vychutnáváte víno z Bočvy.

2.3. Určení výherce Soutěže

Výhercem se stává Soutěžící, kterého dne 19. 6. 2020 Organizátor náhodně vylosuje.

2.4. Doba trvání Soutěže

Soutěž probíhá v období od 29. 5. do 19. 6. a končí v 17:00 posledního dne trvání Soutěže („Ukončení Soutěže“).

2.5. Vyhlášení Soutěže

Soutěž bude ukončena 19. 6. 2020 v 17:00. Vyhodnocení nastane do 20. 6. 2020. Organizátor zveřejní jméno a příjmení vítěze v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Pokud výherce nebude reagovat soukromou zprávou na Facebook do dvou kalendářních dnů ode dne zveřejnění vítězů, bude automaticky kontaktován další výherce a výhra propadá v jeho prospěch. Na stanovení druhého (a případně dalšího) výherce budou uplatněna stejná pravidla jako u výherce prvního.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Facebook.

2.6. Cena a její předání

Vítěz získá: 1x voucher se slevovým kuponem v hodnotě 599 Kč na libovolný výběr vína z e-shopu www.bocva.cz. Výherce se musí ohlásit do dvou kalendářních dnů. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Cenu obdrží výherce poštou či jiným dopravcem na poštovní adresu, kterou sdělí Výherce Organizátorovi, možné je také osobní předání v Praze. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.5.

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním odpovědi (komentáře) a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího.

Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže

Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadnou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje a výherní.

3.3. Právní rámec

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou.

3.4. Oprávnění Organizátora

Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách https://www.bocva.cz/soutez-o-darkovy-voucher-v-hodnote-599-kc.

Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 29. 5. 2020.

Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce https://www.bocva.cz/soutez-o-darkovy-voucher-v-hodnote-599-kc.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × 2 =